Операционни системи

Структура на компютърната система, основни елементи

Компютърна система е съвкупност от техническо и програмно осигуряване, които трябва взаимно да си съответстват.

Първо е необходимо да се добие представа за техническата страна на персоналния компютър или така нареченото техническо осигуряване (hardware). То включва интегралните микросхеми (чипове), разнообразни електронни компоненти, захранване с електрическа енергия, връзки с други устройства и т. н.

Една компютърна система от гледна точка на хардуер съдържа следните основни блокове:

 • Дънна платка

 • Централен процесор

 • Памет

 • Входно-изходни устройства

Файлова структура

Файловете са базово понятие във всички популярни операционни системи. Това напълно се отнася и за ОС Linux, която се характеризира с това, че в нея “всичко е файл” (“everything is a file”). Файловете се групират в директории, които от своя страна могат да съдържат други под-директории и по този начин се създава дървовидна структура.

Основни команди за работа

 1. pwd - Отпечава името на текущата директория

 2. man [command] - Отпечатване на ръководство за употреба на дадената команда

 3. cd:

  1. cd - Връщане в началната директория

  2. cd /[path] - Преместване в друга директория

  3. cd .. - Връща една директория назад

  4. cd- - Връщане в предишната директория

 4. ls:

  1. ls - Визуализира файловете и директориите в текущата директория

  2. ls -R - Визуализира файловете и всички под-директории в текущата директория

  3. ls -a - Визуализира всички файлобе (и скритите) и директории

  4. ls -al - Визуализира всички файлобе (и скритите) и директории заедно с техните права на достъп, собственик, групата към която принадлежат, техният размер и датата на създаване

 5. cat:

  1. cat > filename.file_extension - Създаване на нов файл

  2. cat filename1 filename2 > filename3 - Обединяване на два файла в един

 6. nano /[path]/filename.file_extension - Използва се за да се отвори или създаде и отвори файл

 7. cp /[path]/filename.file_extension /[path]/filename.file_extension - Копиране на файл и/или сменяне на името му

 8. mv /[path]/filename.file_extension /[path]/filename.file_extension - Преместване на файл и/или сменяне на името му

 9. mkdir:

  1. mkdir /[path]/dirname - Създаване на нова директория с името dirname

  2. mkdir -p /[path]/parentdir/dirname - Създаване на нова директория с името dirname и създаване на родителска директория с името parentdir в случай, че тя липсва

 10. rmdir - Изтрива празна директория

 11. rm:

  1. rm - Изтрива празна директория или файл

  2. rm -r - изтриване на директория рекурсивно !!! С тази команда трябва да се внимава, може да изтриете грешна или системна папка !!!